Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XXIII edycję konkursu „Mazowsze – moja mała ojczyzna”!

Organizatorzy:

Muzeum Niepodległości

Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

tel. 22 827 96 43

Koordynacja: Magda Bilińska – Edukator, Dział Edukacji

Joanna Oleszczuk – Edukator, Dział Edukacji

Email: [email protected]

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Cele konkursu:

  • zwrócenie uwagi uczestników na ich „małe ojczyzny” i wzbudzenie wrażliwości wobec najbliższego otoczenia,
  • kształtowanie świadomości patriotycznej w odniesieniu do domu rodzinnego, miejsca zamieszkania, regionu,
  • bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego (zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),
  • wzbudzenie zainteresowania warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i kulturalnej,
  • inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie twórczego promowania własnego regionu (w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego,
  • zachęcanie do świadomego udziału w życiu lokalnej społeczności,
  • aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie wypowiedzi w różnorodnej formie (plastycznej, multimedialnej) w oparciu o własne doświadczenia

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działających na terenie Mazowsza. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

1) Szkoły podstawowe, klasy 0-3. Praca plastyczna Mazowiecka przyrodatechnika dowolna, format nie większy niż A3. Przedstawienie krajobrazu, elementów przyrody Mazowsza. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną wraz z formularzem zgłoszeniowym.

2) Szkoły podstawowe, klasy 4-6. Praca plastyczna Jestem z Mazowsza – to widać! – technika dowolna, format nie większy niż A3. Projekt stroju lub jego elementu (np. koszulka, krawat, skarpetki), który odwołuje się do dziedzictwa, tradycji, kultury Mazowsza. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika. Pracę konkursową należy nadesłać pocztą tradycyjną wraz z formularzem zgłoszeniowym.

3) Szkoły podstawowe, klasy 7-8. Film rolka/reel Zapraszamy na Mazowsze – dobrej jakości plik w formacie MP4 trwający nie dłużej niż 1 minutę. Przedstawienie terenu Mazowsza lub jego części na filmie w taki sposób, by zareklamować region turystyczny. Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać pocztą elektroniczną.

4) Szkoły ponadpodstawowe. Prezentacja Mazowiecka historia na wyciągnięcie ręki – prezentacja multimedialna, od 15 do 20 slajdów. Przedstawienie wybranego wydarzenia historycznego związanego z Mazowszem. Prezentacja powinna być zapisana w formacie PDF. Prezentację należy nadesłać drogą elektroniczną wraz z formularzem zgłoszeniowym. W przypadku dużych plików zalecamy WeTransfer.

Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych wymogach, nie będą oceniane przez komisję. 

Informacje o wysyłaniu prac

W zależności od kategorii, prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy nadsyłać drogą mailową na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną (o uznaniu terminu wysyłki decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

w terminie do 15 marca 2024 roku (z dopiskiem „Dział Edukacji, praca konkursowa”)

Uwaga! Wymagane jest dołączenie wypełnionego formularza podpisanego przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego oraz nauczyciela! Formularze nadsyłane pocztą tradycyjną powinny być wysłane wraz z pracami pocztą tradycyjną, a formularze nadsyłane drogą elektroniczną – wraz z pracami nadsyłanymi elektronicznie.

Harmonogram Konkursu:

5 lutego 2024 r. – ogłoszenie konkursu

15 marca 2024 r. – termin nadsyłania prac konkursowych

28 marca 2024 r. – ogłoszenie wyników

11 kwietnia 2024 r. – finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród

Muzeum zastrzega, że złożone prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Po tym terminie nieodebrane prace konkursowe zostaną  komisyjnie zniszczone.

Regulamin konkursu.docx

Regulamin konkursu.pdf

Formularz zgłoszeniowy.docx

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Klauzula RODO.docx

Klauzula RODO.pdf

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami