Mazowieccy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolnych “zerówek” mogą odwiedzić nasze Muzeum za symboliczną złotówkę! Muzeum Niepodległości w Warszawie uczestniczy w zainicjowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Programie ,,Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej i dziecięcej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież i dzieci do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

 • W ramach Programu zorganizowane grupy szkole i przedszkolne będą mogły skorzystać z oferty naszej instytucji za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnikaOpłata za lekcję lub oprowadzanie wynosi 100 zł.
 • Program będzie realizowany dla uczniów mazowieckich szkół i przedszkoli do 31 grudnia 2023 r.

Warunki uczestnictwa

 1. Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, a także dzieci z przedszkolnych “zerówek” wraz z opiekunami.
 2. W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami  (liczbę opiekunów ustala się zgodnie zasadami określonymi w § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548)).
 3. Warunkiem skorzystania z  Programu jest złożenie przez szkołę/przedszkole do wybranych instytucji kultury wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.
 4. Formularz należy wypełnić w oparciu o uprzednio dokonane przez szkołę/przedszkole bezpośrednie uzgodnienia z instytucją kultury w zakresie terminu wizyty, liczby uczestników, rodzaju, zakresu oraz nazwy oferty (np. warsztatów, lekcji muzealnych, spektakli, wystaw).
 5. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły/przedszkola lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły/przedszkola.
 6. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.
 7. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia się na  stronach internetowych instytucji kultury.
 8. Preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).

Do pobrania:

 1. Program “Kulturalna szkoła na Mazowszu”
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Niepodległości i jego oddziałów: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa!

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, NIP: 526 030 79 04  , REGON: 000276050, RIK/14/99, Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Mazowieckiego  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa  lub email: [email protected] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa lub pod adresem email: [email protected] Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Niepodległości znajduje się na stronie internetowej muzeum: www.bip.muzn.pl

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami